Моля, преди да кандидатствате и изпратите своите документи, да прочетете настоящата политика за защита на личните данни при подбор на персонал, за да се запознаете как „Сезам Онлайн“ ЕООД, с ЕИК 205723651, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115 Е, ет. 3 („Дружеството“) в качеството си на администратор на лични данни събира и използва предоставените от Вас лични данни.

Като кандидатствате за работа и участвате в процеса по подбор, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате тази политика и желаете Дружеството да събира и обработва Ваши лични данни за оценка на Вашата кандидатура с цел извършване на преценка и сключване на трудов/граждански договор.

Личните Ви данни ще се обработват на основание предприетите по Ваше искане стъпки преди сключване на трудов/граждански договор с нас и нашия легитимен интерес да проверим дали отговаряте на необходимите за заемането на позицията изисквания.

Предоставяте личните си данни доброволно и доколкото Вие сте преценили, че е необходимо.

Сигурност и конфиденциалност на личните данни. Цели на обработката.

Дружеството ще обработва предоставените от Вас лични данни само за целите на подбора и в съответствие с настоящата политика и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство за осигуряване на защитата на личните Ви данни.

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни:

Когато кандидатствате за работа при нас, с документите, които ни изпращате, Вие ни разкривате Ваши лични данни, които ние ще обработваме във връзка с процеса по подбор на персонал.

Препоръчваме в документите, които ни изпращате, да не се съдържат чувствителни лични данни, като информация за расов и етнически произход, религиозни и политически убеждения, членство в профсъюзи и политически организации, сексуална ориентация, здравословно състояние, ЕГН и др.

В зависимост от позицията, за която кандидатствате, в различните етапи на подбора е възможно:

  • Да участвате в едно или повече интервюта;
  • Да попълните тестове;
  • Да е необходимо да предоставите препоръки от предишни работодатели;
  • Да предоставите свидетелство за съдимост;
  • Да предоставите информация за здравословно състояние.

Всички лични данни, разкрити по време на интервютата, ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата политика.

Резултатите от положените тестове са конфиденциални и ще се използват само за оценка дали отговаряте на изискванията за съответната позиция.

Препоръки от предишни работодатели ще се търсят само след Ваше предварително съгласие.

Срок на съхранение на личните данни:

Когато процесът по подбор завърши със сключване на трудов/граждански договр, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще влязат в личното Ви трудово досие, водено и съхранявано от Дружеството.

В случай, че не се стигне до предлагане и сключване на договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор ще се съхраняват за период не по-дълъг от 6 месеца с цел осъществяване на контакт и включването Ви сред кандидатите за сходна позиция в Дружеството, ако такава бъде обявена в посочения срок. След изтичането на този срок, личните Ви данни и съответните документи ще бъдат заличавани и унищожавани. В случай че не желаете данните Ви да бъдат обработвани за позиции, различни от обявената, моля посочете това обстоятелство при подаване на кандидатурата си.

Предоставяне на Вашите лични данни на трета страна:

За някои от позициите Вашите лични данни може да бъдат споделени/предоставени на доставчици на услуги в процеса на подбор (тестове, външни агенции за подбор). Съгласно нормативните изисквания Дружеството е сключило с тези доставчици нарочни договори за обмен и защита на личните данни.

Ваши лични данни не се разкриват или предоставят на дружества от страни извън територията на Република България.

Вашите права:

  • Да оттеглите даденото от Вас по време на подбора съгласие;
  • Имате право на достъп до обработваните за Вас лични данни;
  • Може да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни;

За да реализирате тези свои права трябва да се свържете с нас на [email protected] или по пощата на адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115 Е, ет. 3 

Благодарим Ви, че избрахте да кандидатствате за работа в „Сезам Онлайн“ ЕООД.

Информация относно администратора на лични данни:

Администратор: „Сезам Онлайн“ ЕООД.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115 Е, ет. 3 

Телефон: 0882 122 384

E-mail: [email protected]

Уебсайт: www.sesame.bg